Organizing Committee:

Harry Crane, Lee Dicker, Ying Hung, John Kolassa, Regina Liu (co-chair), William E, Strawderman, Han Xiao, Min-ge Xie (co-chair), Dan Yang

Local Committee:

Chengrui Li, Sifan Liu, Jieli Shen, Xinyu Sun,  Suzanne Thornton,  Yilei Zhan

Contact Information:

Phone: 848-445-2690
Fax: 732-445-3428
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.